Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

 

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła po raz pierwszy otrzymała certyfikat i tytuł
SZKOŁY PRZYJAZNEJ UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z dysleksją lub trudnościami w nauce czytania i pisania przez udzielenie im specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja pomocy opiera się na „Modelowym systemie profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją”, który stanowi wzorzec postępowania wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz jest zgodna z założeniami projektu rozporządzenia MEN dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Projekt ten jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zaś jego partnerem jest Polskie Towarzystwo Dyslektyczne.

W ramach realizacji projektu:

-  Na terenie szkoły prowadzone są prelekcje i warsztaty dla rodziców uczniów z dysleksją.

- Istnieje stały punkt konsultacyjny dla rodziców.

Na stronie internetowej szkoły znajdują się podstawowe informacje dotyczące dysleksji.

Szkoła posiada gabinet terapii pedagogicznej z pełnym wyposażeniem w pomoce dydaktyczne i z dostępem do nowoczesnej technologii informacyjnej.

Uczniowie z grupy ryzyka dysleksji i z dysleksją objęci są pomocą w ramach zajęć terapii pedagogicznej (reedukacja).

W ramach zajęć terapii pedagogicznej wdrożono następujące programy profilaktyczno – terapeutyczne:

„Ortograffiti dla klas IV – VI”

„Ortograffiti z Bratkiem dla klas I-III”.

Każdego roku w październiku na terenie szkoły  zorganizowany zostaje Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.

Uczniowie z dysleksją uczestniczą w konkursach i kołach zainteresowań organizowanych na terenie szkoły.

Na terenie placówki przeprowadzane są badania przesiewowe w kierunku dojrzałości szkolnej i ryzyka dysleksji wszystkich uczniów klas pierwszych i grup przedszkolnych, co umożliwia wczesną interwencję.

Rodzice czynnie uczestniczą w życiu szkoły i w przedsięwzięciach związanych z propagowaniem „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.”

Dzięki przychylności Rady Rodziców biblioteka szkolna została wyposażona w szereg lektur w formie „Książki Mówionej” dla uczniów z dysleksją z klas IV – VIII.

 

 Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest p. Magdalena Jóźwik.