Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie

Dane teleadresowe jednostki

ul. Turmoncka 20,
03-254 Warszawa

Data publikacji strony internetowej: 04.02.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.02.2022 r.

Strona internetowa Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 15.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez .

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 15.03.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Administrator - Łukasz Krzysztoforski, lkrzysztoforski@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 40 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie, ulica Turmoncka 20, 03-254 Warszawa.

Sposób dojazdu
Budynek znajduje się w Warszawie przy ulicy Turmonckiej 20. Dojścia piesze są od ulicy Turmonckiej oraz ulicy Chodeckiej. Przejście dla pieszych od ulicy Chodeckiej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej, zabezpiecza je opiekun dzieci (przy przejściu przez jezdnię na drodze do i ze szkoły). Chodniki dla pieszych prowadzące do budynku szkoły nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na przejściu dla pieszych od strony ulicy Turmonckiej i Chodeckiej są podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szerokości 90 cm.

Najbliższe stacje PKP to stacja Warszawa Toruńska - około 3500 metrów od budynku szkoły. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych. Na stacji jest winda dla osób niepełnosprawnych. Niestety udostępnienia te nie zawsze działają, a wówczas stacje pozostają praktycznie niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy ulicy Chodeckiej róg Krasnobrodzkiej. Stanowi go zespół przystankowy Bródno-Podgrodzie. Dojeżdżają tam autobusy 114, 118, 169, 269, 409, 414, 500.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Chodeckiej, około 15 metrów od budynku szkoły. Dojazd na w/w miejsce od ulicy Chodeckiej. Drugie miejsce znajduje się na terenie szkoły przy boisku szkolnym - wjazd od ulicy Turmonckiej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i opis budynku.
Wejście główne (dół oraz góra) do budynku znajduje się od strony ulicy Turmonckiej.
Wejście górne wyposażone jest w drzwi przeszkolone o szerokości około 92/115 cm, a wejście dolne w drzwi pełne o szerokości około 92/115.
Wejście górne i wejście dolne nie jest dostosowane dla osób na wózku. Do wejścia górnego i dolnego prowadzą schody i nie ma tam wind i platform przyschodowych.
Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od strony boiska szkoły przy ulicy Turmonckiej / przy łączniku/ i posiada pochylnię o szerokości 112 cm.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Budynek posiada dwa piętra. Cały budynek nie jest dostosowany dla osób na wózku. W budynku jest jedna platforma przyschodowa, nie ma wind.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej i nie działa tłumacz języka migowego.

W budynku znajduję się dwie ewakuacyjne klatki schodowe, a komunikacja miedzy piętrami odbywa się za pomocą schodów.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Korytarze szkolne i klatki schodowe są szerokie i umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.

Sekretariat obsługujący petentów znajduje się na parterze i nie posiada obniżonej lady.