Program SUS

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU SUS

 

W roku szkolnym 2007/2008 nasza Szkoła przystąpiła do programu
Szkoła Ucząca Się SUS. 
 


Jest to program realizowany przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 
Szkoły uczestniczące w programie wspólnie określają standardy dobrej i twórczej szkoły oraz wspierają się wzajemnie w podnoszeniu jakości pracy.

17 grudnia 2010r. w Szkole Podstawowej Nr 285 odbył się PANEL KOLEŻEŃSKI.

Panel był okazją do zaprezentowania działań szkoły innym szkołom SUS, a także poddania się ich życzliwej krytyce. 

Decyzją panelistów Szkoła Podstawowa Nr 285 im. Jana Marcina Szancera
w Warszawie  
otrzymała tytuł  SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ.

 Zdaniem przedstawiciela CEO p. Janiny Stojak za podjęciem takiej decyzji przemawiały różnorodne argumenty:

 • Cele założone przez nauczycieli zostały osiągnięte, procedura SUS jest realizowana.
 • Widać duże osiągnięcia, ale także wolę i pomysły, co robić dalej.
 • Można się uczyć na podstawie doświadczeń nauczycieli z tej szkoły.
 • Widać zaangażowanie nauczycieli i uczniów.
 • W szkole panuje atmosfera pracy nad coraz wyższą jakością.
 • Elementy oceniania kształtującego wdrażane są przez 90% nauczycieli w szkole.
 • Udaje się tu praca zespołowa nad wrażaniem celów.
 •  Nauczyciele uczą się i chcą uczyć.

 

 

Ocenianie kształtujące (OK),

nazywane także ocenianiem pomagającym się uczyć, ma na celu takie ocenienie pracy ucznia, które daje mu rzetelną informację na temat tego co zrobił dobrze, a co powinien poprawić oraz w jakim kierunku może się dalej rozwijać.

Ocenianie kształtujące "uczy, jak się uczyć" poprzez:

 • zrozumienie przez uczniów tego, jak się uczą
 • pomaganie uczniom w wypracowaniu własnych strategii "uczenia się jak się uczyć"
 • modyfikację procesu uczenia się i włączanie uczniów w kształtowanie tego procesu
 • przygotowanie uczniów do oceny koleżeńskiej i samooceny.

w zespołach nauczycielskich. Jej sednem jest wybór priorytetowych celów szkoły i takie ich określenie, które pozwoli na kontrolę stopnia ich realizacji. Procedura SUS obejmuje rzetelne planowanie działań w odniesieniu do postawionych sobie celów oraz systematyczne monitorowanie ich efektów. Sprzyja refleksji nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną. Założeniem programu jest także włączenie w ocenę pracy szkoły wszystkich zainteresowanych grup: uczniów, rodziców i nauczycieli.

            W roku szkolnym 2007/2008 dwóch nauczycieli naszej placówki stosowało ocenianie kształtujące:

 • nauczyciel języka polskiego – p. Agnieszka Sawa
 • nauczyciel kształcenia zintegrowanego – p. Marianna Zwęglińska

Stopniowo wprowadzano wszystkie elementy OK:           

 • Cele lekcji
 • Nacobezu
 • Informacja zwrotna
 • Techniki zadawania pytań
 • Pytania kluczowe
 • Samoocena
 • Ocena koleżeńska

W roku szkolnym 2008/2009 wszyscy nauczyciele naszej placówki wzięli udział w szkoleniach dotyczących oceniania kształtującego. Niektórzy zaczęli stosować wybrane elementy OK.

Obecnie nauczyciele naszej placówki stosują cele lekcji do każdej jednostki lekcyjnej, nacobezu do sprawdzianu i inne wybrane elementy OK.

 

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła podjęła w starania o ponowne przyznanie tytułu Szkoły Uczącej Się. Nauczyciele wyznaczyli dwa cele: jeden w sferze edukacyjnej, drugi w wychowawczej.

Cele wybrane przez szkołę:

 1. Zwiększenie efektywności pracy uczniów klas I i IV poprzez stosowanie przez nauczycieli wybranych elementów OK (cele lekcji, nacobezu, informacja zwrotna).
   
 2. Podniesienie wśród uczniów poziomu znajomości i przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się w szkole.

Powołano zespoły zadaniowe, które rozpoczęły prace nad realizacją celów. 

Członkowie zespołu  pierwszego

Lider zespołu – Elżbieta Skrzek – edukacja wczesnoszkolna

Sekretarz -  Bogumiła Morańda  - edukacja wczesnoszkolna

Członkowie: Marianna Zwęglińska – edukacja wczesnoszkolna, Agnieszka Sawa – język polski, Dorota Pszkit – edukacja wczesnoszkolna,  Małgorzata Kamola – język angielski, Hanna Funk – edukacja wczesnoszkolna, Joanna Pogruszewska– edukacja wczesnoszkolna, Tomasz Strąk – muzyka, Dorota Ozimek – wychowanie fizyczne, Katarzyna Wrona – przyroda, Agnieszka Gołębiewska – język angielski, Elwira Budzyńska – matematyka, Edyta Adamiak - edukacja wczesnoszkolna.

Członkowie zespołu drugiego

Lider zespołu –Anna Raszkowska – edukacja wczesnoszkolna,

Sekretarz –Renata Grelewska – nauczyciel przyrody

Członkowie: Elżbieta Zajdel– edukacja wczesnoszkolna, Iwona Płusa– edukacja wczesnoszkolna, Katarzyna Marzec –edukacja wczesnoszkolna, Agnieszka Deuszkiewicz–edukacja wczesnoszkolna, Jolanta Ciecierska – edukacja wczesnoszkolna, Daria Wangler– nauczyciel religii, Magdalena Artym – nauczyciel plastyki, Ewa Sikorska – nauczyciel języka angielskiego, Ewa Łażewska – nauczyciel wychowania fizycznego, Robert Jankowski – nauczyciel zajęć komputerowych, Dorota Gutowska-Gumowska – nauczyciel wychowania fizycznego, Katarzyna Tanert – nauczyciel bibliotekarz.

Zaplanowano szczegółowe działania, wyznaczono osoby odpowiedzialne, terminy realizacji zadań, sposoby monitorowania.

W ramach realizacji celu pierwszego podjęto następujące działania:

Doskonalenie nauczycieli.

 1. Szkolenie Rady Pedagogicznej – warsztaty dla nauczycieli.
 2. Wymiana doświadczeń między nauczycielami poprzez prowadzenie zajęć otwartych i ich analizę.
 3. Spotkania zespołów przedmiotowych

Stosowanie OK przez nauczycieli.

 1. Stosowanie celów lekcji i nacobezu poprzez:
 • wklejenie kartek do zeszytu,  
 • zapisanie w zeszycie,
 • podawanie ustnie.
 1. Udzielanie informacji zwrotnej
 • ustnej IZ do pracy ucznia (co najmniej raz w tygodniu),
 • pisemnej informacji zwrotnej do wybranych prac ucznia (co najmniej dwa razy w semestrze).

Wypracowanie wspólnych zasad wprowadzenia informacji zwrotnej.

 1. Spotkania zespołów w celu ustalenia zasad współpracy i wprowadzenia informacji zwrotnej.
 2. Przedstawienie zasad udzielania informacji zwrotnej podczas Rady Pedagogicznej.
 3. Przedstawienie rodzicom zasad i sposobów udzielania informacji zwrotnej uczniom.

Przeprowadzenie wewnątrzszkolnego testu i opracowanie wyników.

Poszerzanie wiedzy rodziców na temat oceniania kształtującego.

1. Opracowanie i przekazywanie informacji o OK – prezentacja multimedialna, plakaty, gazetki ścienne.

2. Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.

3. Lekcje otwarte z udziałem rodziców.

4. Warsztaty dla rodziców z zakresu wykorzystania nacobezu i informacji zwrotnej.

5. Wykonanie gazetek ściennych na temat OK. (pokój nauczycielski – dla nauczycieli,
korytarz – dla rodziców).

Stworzenie banku pomysłów związanych z OK (komputer w pokoju nauczycielskim).

Wprowadzenie elementów OK na zajęciach pozalekcyjnych (ZDW, koła zainteresowań).

Wypracowanie schematów  informacji zwrotnej.

Stworzenie zbioru informacji zwrotnych w pokoju nauczycielskim.

Wnioski z realizacji celu pierwszego

Zakładane kryteria sukcesu zostały spełnione. Cel został osiągnięty. Dzięki zastosowaniu wybranych elementów OK (cele lekcji, nacobezu, informacja zwrotna) nastąpiło zwiększenie efektywności pracy uczniów klas II i V oraz podniesienie wyników osiąganych przez nich na sprawdzianach.

Dużym sukcesem jest przekonanie większości nauczycieli do oceniania kształtującego i zachęcenie ich do stosowania elementów OK.  Może nie wszyscy nauczyciele stosują tę formę oceniania z takim samym zaangażowaniem i przekonaniem, ale starają się poprawnie i systematycznie wprowadzać poznane strategie.

Większość (85%) rodziców jest przekonana co do efektywności stosowania oceniania kształtującego przez nauczycieli i pozytywnie ocenia tę metodę. Co najważniejsze, także uczniowie (85%) wyrażają pozytywną opinię na temat oceniania kształtującego stosowanego przez nauczycieli i potwierdzają, iż motywuje ich ono do nauki.

Udało nam się wypracować kilka pomysłów, by pomóc nauczycielom w stosowaniu OK. Stworzyliśmy folder w komputerze i na bieżąco zapisujemy pomysły, scenariusze lekcji, materiały związane z OK. Stworzyliśmy zbiór pisemnych informacji zwrotnych w pokoju nauczycielskim, aby ułatwić stosowanie tego bardzo pracochłonnego elementu OK.

Kierunki działań w przyszłości

Ocenianie kształtujące wywiera pozytywny wpływ na motywację uczniów do nauki i ich efektywność pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Zamierzamy nadal pracować z ocenianiem kształtującym i wdrażać kolejne strategie nauczania. Szczególnie skupimy się na informacji zwrotnej i drugiej strategii OK.

W ramach realizacji celu drugiego  podjęto następujące działania:

Stworzenie Kodeksu Akceptowanych Zachowań i Obowiązków (KaZiO).

 • Spotkania zespołu.
 • Konsultacje z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców.
 • Opracowanie Kodeksu.

Wpisanie kodeksu do dokumentów szkolnych.

Wprowadzenie Kodeksu Akceptowanych Zachowań i Obowiązków w Szkole („KAZiO w Szkole”).

 • Sporządzenie listy cech ucznia dbającego o bezpieczeństwo. 
 • Opracowanie szaty graficznej kodeksu  – konkurs na poziomie klas.
 • Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły o bieżących działaniach zespołu. 
 • Wyeksponowanie  plakatów na tablicy na korytarzu i w klasach.

Organizowanie apeli porządkowych.

Analiza norm zawartych w Kodeksie Akceptowanych Zachowań i Obowiązków  w Szkole („KAZiO w Szkole”).

 • Zatwierdzenie kodeksu przez przedstawicieli rodziców, uczniów.
 • Określenie konsekwencji, które będą przewidziane dla konkretnych zachowań.
 • Omówienie i analizowanie zasad kodeksu na godzinach wychowawczych.

Edukacja uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa  obowiązujących w szkole.

 • Organizowanie konkursów, apeli.
 • Organizowanie klasowych dyskusji, odgrywanie scenek, analiza przypadków podczas zajęć z wychowawcą.
 • Odwoływanie się do Kodeksu w sytuacjach konfliktowych, w których naruszone zostały zasady bezpieczeństwa.

Organizowanie warsztatów dla uczniów  w celu wzmocnienia pozytywnych wzorców zachowań.

 • Organizowanie zajęć dla uczniów i rodziców prowadzonych przez osoby z zewnątrz – Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Organizowanie warsztatów z aktywnym udziałem uczniów dotyczących postaw, zachowań i komunikowania się.
 • Zwiększenie nacisku na integrowanie zespołów klasowych poprzez zabawy, gry, wspólne aktywności i rozmowy.

Wnioski z realizacji celu drugiego:

Kryteria sukcesu zostały spełnione. Bardzo dużym osiągnięciem, na stałe wpisującym się w życie codzienne szkoły, jest stworzenie dokumentu o nazwie „KAZiO w Szkole” (Kodeks Akceptowanych Zachowań i Obowiązków w Szkole).To wspaniałe osiągnięcie, gdyż uczniowie zaproszeni do rozmów, traktowani jako partnerzy dyskusji, poczuli się odpowiedzialni za miejsce, w którym spędzają mnóstwo czasu – za szkołę. Podniosła się także ich samoocena. Również rodzice docenili gest ze strony nauczycieli zaproszenia ich do rozmów. Byli podczas konsultacji bardzo kreatywni, wnieśli duży wkład w konstruowanie Kodeksu. Poczuli, że mogą realnie współdecydować w ważnych aspektach życia szkoły. To działanie z pewnością warto polecić innym szkołom.

Kierunki działań w przyszłości:

Zamierzamy cały czas pracować z dokumentem „KAZiO w Szkole”. Nie chcemy, by pozostał martwą literą, lecz by stanowił autentyczne odniesienie dla zachowania ucznia. Zamierzamy ogłosić konkurs na stworzenie logo Kazia – symbolu, który przemawiałby do wyobraźni dzieci, a jednocześnie w sposób łagodny przypominał o istniejących
w szkole zasadach. Jesteśmy zdania, że z czasem uczniowie zżyją się z Kaziem i polubią tę postać. Dzięki niemu abstrakcyjna litera prawa nabierze ludzkich cech i stanie się bliższa dzieciom.

Aby nadać rangę kodeksowi, zamierzamy wpisać ten dokument w koncepcję pracy szkoły. Samorząd uczniowski i jego opiekunowie podejmować będą działania, które przybliżą dokument „KAZiO w Szkole” kolejnym rocznikom uczniów (np. poprzez konkursy, dyskusje, apele).

 Panel koleżeński

W dniu 20 maja 2016 roku odbył się w naszej szkole panel koleżeński, podczas którego wręczony został certyfikat Szkoły Uczącej Się. Moderatorem spotkania z ramienia CEO była pani Agnieszka Arkusińska.

Goście mieli okazję obserwować lekcje z wykorzystaniem elementów OK:

 • lekcja angielskiego w klasie V c prowadzona przez panią Małgorzatę Kamolę,
 • wychowanie fizyczne prowadzone przez panią Ewę Łażewską w klasie IV b,
 • matematyka w klasie VI c realizowana przez panią Elwirę Budzyńską,
 • plastyka w klasie IV d prowadzona przez panią Dorotę Gutowską – Gumowską,
 • edukacja wczesnoszkolna w klasie II prowadzona przez panią Hannę Klimkowską i  w klasie II przeprowadzona przez panią Joannę Pogruszewską. 
   

Zaproszeni goście poznali również organizację pracy szkoły. Zwiedzili placówkę. Zapoznali się z działaniami zespołów realizujących cele wyznaczone w ramach procesu ubiegania się o certyfikat SUS. By dokładniej poznać specyfikę szkoły, paneliści spotkali się z rodzicami, dziećmi i nauczycielami. Pobyt gości umilił występ taneczno – wokalny uczniów naszej szkoły. Podsumowanie wizyty gości stanowiła  dyskusja panelowa, której zwieńczeniem było przyznanie tytułu Szkoły Uczącej Się.

Przybyli goście zachwycili się atmosferą panującą w szkole, zaangażowaniem nauczycieli w stosowanie elementów OK. Bardzo podobały się dekoracje na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych. Wszędzie dało się zauważyć realizowane przez szkołę cele – stosowanie elementów oceniania kształtującego oraz KAZiA. Duże wrażenie na odwiedzających wywarło także funkcjonalne i bezpieczne boisko szkolne oraz nowoczesny moduł przedszkolny.

Tak oto po raz kolejny staliśmy się posiadaczami certyfikatu Szkoły Uczącej Się.